<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2942705&amp;fmt=gif">
KONTAKT OSS
Innhold
Kontakt oss
Cyber Security Maturity Assessment
Cyber Security Maturity Assessment

Få oversikt over din virksomhets tilstand innen cybersikkerhet med Azteks modenhetsanalyse

Den høye endringstakten i den digitale verdenen gjør at det man regnet som sikkert i går, ikke nødvendigvis er det i dag. Digital transformasjon fører til et nytt trusselbilde med økt forekomst av avansert cyberkriminalitet og risiko for angrep med potensielt store konsekvenser.

Hvilke følger får det for din virksomhet dersom kriminelle kommer seg på innsiden av IT-systemene og får tilgang på deres data og konfidensiell informasjon? Hvordan påvirker det bedriftens arbeid dersom dere mister tilgang til alle deres IT-systemer?

Man kan aldri beskytte seg 100 % for datakriminalitet, men man kan gjøre en rekke tiltak for å redusere risiko for angrep og ikke minst redusere konsekvensene dersom man først blir rammet. For å vite hvilke tiltak man bør gjøre, må man ha et bilde av dagens situasjon.

Modenhetsanalyse som gir deg konkrete tiltak for å utbedre sikkerheten i din virksomhet

Cyber Security Maturity Assessment er en standardisert tjeneste fra Aztek som gir deg en totaloversikt over din virksomhets modenheten innen Cyberdomenet. Vår modenhetsanalyse baserer seg på kjente rammeverk som ISO 27001, CSA Cloud Controls Matrix, CIS Top 20 og NSM’s rettningslinjer for IKT-sikkerhet.
Vi ser først på dagens situasjon: Hva er dere dyktige på? Hva kan man bli bedre på? Og hva bør du investere i? Videre setter vi mål for fremtidig ønsket situasjon. Vi gir deg konkrete anbefalinger rundt hvordan du kan forbedre informasjonssikkerheten i din virksomhet, og dermed redusere risikoen for å bli utsatt for et cyberangrep.

Vi bistår deg med å ivareta din virksomhets IT-sikkerhet

Aztek har et sterkt fagmiljø innen IT-sikkerhet. Sammen med vårt morselskap, Iver, har vi en unik bredde og evne til å levere smidige ende-til-ende løsninger. Iver på sin side er spesialister på sikker drift av IT-systemer, overvåking i form av SOC-tjenester (Security Operations Center) og identitets- og tilgangshåndtering. Aztek har konsulenter med spisskompetanse innen kartlegging, strategi og helhetlig informasjonssikkerhet, overvåking, hendelseshåndtering og penetrasjonstesting. Vi har fokus på skyreisen, sikkerhet, informasjon, identitet og tilgangskontroll, og etterlevelse av myndighetskrav, data og digitale verdier.

Viktigste fordeler:

  • Avdekke avvik i regeletterlevelse og informasjonssikkerhet
  • Din virksomhet får en forent forståelse av omfanget av funnene som gjøres
  • Kartlegge din nåværende situasjon opp mot etablerte bransjestandarder innen informasjonssikkerhet
  • Konkrete og prioriterte anbefalinger for hva du bør gjøre for å utbedre avvik
Profilbile Daniel Heggøy
Daniel Heggøy
CEO Cloud Trust
+47 410 26 103