<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2942705&amp;fmt=gif">
Aztek_bildebank-19 (2)

Vår kompetanse

Cloud Strategy

Vi utreder muligheter og begrensninger med deres IT landskap idag og anbefaler tiltak for forbedringer med ny teknologi.

Cloud Trust

Usikrede data kan være kritisk. Vi sørger for at bedrifters betalingsinformasjon og kundedata forblir privat.

Cloud Prepare

Har dere valgt skyplattform? Da kan vi legge til rette for utvikling, leveranse og tilgjengeliggjøring av tjenester og data i deres verdikjede.

Cloud Develop

Vi utvikler moderne tjenester med bruk av skyen og leverer en stabil, fleksibel og trygg plattform for tjenesteutvikling.

Cloud Innovate

God innsikt i data og analyse fra alle deler av virksomheten gjør det mulig drive tjenesteinnovasjon.

Cloud Solutions

Vi hjelper bedrifter til å skape lønnsom vekst gjennom smart bruk av digital teknologi.

Cloud Operate

Ingen systemer, verken tradisjonelle, skybaserte eller hybride, er selvdriftende.

Cloud Strategy

Verden utvikler seg i et forrykende tempo. Er du klar for å møte endringene og utnytte mulighetene som følge av dem?

Mange selskaper og ledere står overfor en digital transformasjon der spillereglene i markedet er i ferd med å endres drastisk. Riktige valg og bruk av teknologi kan være selve nøkkelen til økt endringsevne og relevans, innovasjon, konkurransedyktig drift og store kostnadsbesparelser. 

Våre rådgivere besitter kompetansen du trenger for å igangsette og lykkes med digital transformasjon. Vi vet hvordan skyteknologi i samspill med annen teknologi forsterker din forretningsstrategi. 

Vi setter oss inn i dine rammebetingelser og forretningsstrategi og veileder dere steg for steg for å nå nye forretningsmål. I et samarbeid bistår Aztek med følgende: 

 • Vi utformer en overordnet oversikt over dagens IT landskap 
 • Vi avdekker rammebetingelser, risikoprofil og ambisjonsnivå for skyreisen 
 • Vi etablerer et kortsiktig målbilde, skisserer det langsiktige bildet og sammen legger vi en plan for utprøving 
 • Vi utfordrer din forretning basert på muligheter i teknologien 

Vi legger til rette for kontinuerlig videreutvikling av ditt teknologilandskap slik at teknologien til enhver tid understøtter forretningen. En god strategi sier hvordan du får en trygg og effektiv IT-støtte som dekker dine behov og ambisjoner.

 

Cloud Trust

Kan dine ansatte jobbe "hvor som helst, når som helst" og fortsatt jobbe sikkert?

Moderne arbeidstakere kjennetegnes ved høy endringstakt og nye samarbeidsformer som utfordrer både tradisjonell IT-støtte og infrastruktur, men også utfordrer bedriften organisatorisk, kulturelt og geografisk. Privat og jobbrelatert IT sammenblandes, grenselinjer mellom bedrifter viskes ut og nye samarbeidsrelasjoner etableres. Dette gir utfordringer når det lovmessige skal ivaretas og verdier sikres uten at effektivitet, kvalitet og initiativ reduseres. Tillit må etableres og avveies mot risiko og kritikalitet. 

Tradisjonelt har sikkerhet dreid seg om å gjerde inn bedriftens IT, bevokte inngangen og ha full tillit til all som er på «innsiden». I dagens virkelighet med sky og distribuert tilgang er trusselbildet helt andreledes. Metoder som Phising, Malware, Social Engineering mm. har som mål å tilrane seg adgang til bedriftens data gjennom de ansatte. Som et svar på dette har moderne sikkerhetstenkning har gått i retning av å ikke stole ikke på noen. «Zero trust», hvor ansatte kun får tilgang til data de trenger for å utføre sitt arbeid og må verifisere seg hver gang de ønsker tilgang. 

Aztek bistår med helhetlig IT-sikkerhet og styring som ivaretar bedriftens behov for IT- sikkerhet. Ved modernisering av teknologisk plattform fra tradisjonell IT til sky er det viktig å vurdere alle aspekter ved sikkerhet eksempelvis: 

 • Juridiske rammebetingelser, lover, regler og regulatoriske krav 
 • Forretningskrav, forretningsprosesser bruk av informasjon 
 • Informasjonsforvaltning 
 • Organisasjon og virksomhetsroller, behandlingsansvarlig og databehandler 
 • Teknologi, fysiske ressurser, applikasjoner og tjenester, datalagre 

Sikkerhet treffer alle, eksempler er styring av identitet og tilgangskontroll for å sikre riktig tilgang til riktig informasjon, tidlig deteksjon og riktig håndtering av mulige brudd. 

Sikkerhetsbrudd og tap av tillit kan resultere i et nært uopprettelig omdømmetap. Vi bistår våre kunder med å sikre at virksomhetens mål, visjon og strategi er levedyktig – også fra et sikkerhetsmessig perspektiv! 

Cloud Prepare

Få en infrastruktur som tillater ansatte å jobbe friksjonsløst og sikkert mot tradisjonelle, og nye skybaserte tjenester.

Vi bistår i valg og implementering av skybaserte tjenester, vi integrerer gammelt med nytt og tar dere et stort steg nærmere et moderne teknologilandskap. 

Våre konsulenter setter opp og videreutvikler dine arbeidsflater, systemer og tjenester på en effektiv og sikker måte slik at de er tilgjengelig, når som helst, hvor som helst og på alle enheter. 

Aztek har spisskompetanse på: 

 • Sikkerhet, identitet og tilgangskontroll 
 • Ulike oppsett av infrastruktur, on-prem, private/public sky, hybrid og multi cloud 
 • Skyplattformer (Azure, AWS, GCP) 
 • Tjenestemodeller i sky – IAAS, PAAS, SAAS 
 • Automatisert tilgjengeliggjøring av tjenester etter brukerens behov. 
 • Automatisert utrulling og drift av basis infrastruktur og skyplattformer 
 • Backup, overvåking og trusselhåndtering for å sikre høy tilgjengelighet 

En god infrastruktur legger til rette for utvikling, nytenkning og økt lønnsomhet. 

Cloud Develop

Bli i stand til å utvikle og utnytte moderne skybasert
tjenester, kontinuerlig levert, på en sikker måte.

Våre arkitekter og utviklere hjelper deg med å nå dine mål for innovasjon og modernisering. 

Vi har forståelse for både teknologi og sluttbrukers behov. Vi utvikler moderne tjenester med bruk av skyen og leverer en stabil, fleksibel og trygg plattform for tjenesteutvikling. 

Aztek Cloud Develop har spisskompetanse på: 

 • Arkitektur og utvikling 
 • Plattformer i sky fra Microsoft, Amazon og Google 
 • Infrastruktur og samspillet mellom tjenester og komponenter 
 • Bruk av identitet og tilgangskontroll for utvikling av sikre løsninger 
 • «Cloud Native»-utvikling med bruk av kontainerteknologi og mikrotjenester 
 • Metoder for effektiv, kontinuerlig og automatisert utvikling, test og leveranse 
 • Sikkerhetsarkitektur, testing og herding for levering av sikre løsninger 

En god plattform for skybasert utvikling legger til rette for moderne og framtidsrettede løsninger tilpasset dine behov.

Cloud Innovate

Utnytt mulighetene som ligger i fangst og bruk av data.

Det kan være utfordrende å identifisere og utnytte mulighetene som ligger i bruk av egne og andre sine data. 

Hvordan finner du frem i og bruker raskt voksende datamengder, fra forskjellige kilder og eiere som er regulert av et utvalg lover og regler, og med ulikt opphav og format? Moderne styring og bruk av data kan bidra til å øke tempo og evne til innovasjon. 

Aztek Cloud Innovate bidrar med spisskompetanse på: 

 • Design og implementering av fremtidsrettede dataplattformer 
 • Fangst, lagring og behandling av ulike typer data hvor krav til sikkerhet og tillit er ivaretatt 
 • Utvikling og bruk av analytiske tjenester som understøtter datadrevet innovasjon 
 • Forbedring av prosesser, produkter, tjenester og programvare gjennom analyse av virksomheten eller interesseområde 
 • Trygg datadeling, i og mellom virksomheter, i privat/offentlig sektor 
 • Datadrevet innovasjon gjennom utvikling av tjenester og applikasjoner 

Aztek hjelper deg å få på plass en IT-plattform som bidrar til at dataene dine blir lettere tilgjengelig og riktig forstått. Først da kan data benyttes som beslutningsgrunnlag for videreutvikling av nye og forbedrede tjenester.

Cloud Solutions

Store deler av kundenes kjøpsprosess har forlengst flyttet til internett. Kundeatferd og forventning til friksjonsfrie kunde- og brukeropplevelser er påvirket av de internasjonalt ledende digitale plattformene som Google (Alfabet), Microsoft, Apple og Amazon.  Teknologisk utvikling gjennom fremvekst av skytjenester, kunstig intelligens, sosiale medier, analyse- og beslutningsverktøy representerer store muligheter for på skape økt lønnsomhet gjennom smart bruk av digital teknologi.

I dag finnes det over 8 000 CRM- og CRM-relaterte programvarer som kan bidra til å skape forretningsgevinster innen marketing, salg, kundeservice og netthandel. Selv om mulighetene er enorme, er det krevende for bedrifter å skape gode resultater av investeringer i CRM. Mange har utfordringer med å lage tydelige mål og retningsgivende strategier. Det er krevende å orientere seg i det teknologiske landskapet. Det er vanskelig å vite hva som skal til for å lykkes med investeringen. Hvor stort budsjett som er nødvendig, hvilken kompetanse og hvilke endringer som er nødvendige for å realisere potensialet moderne skyteknologier gir.  Aztek ønsker å være en strategisk samarbeidspartner som hjelper din virksomhet i hele prosessen fra strategi til bruksfasen.

Her er eksempler på hvilke gevinster vi kan hjelpe din virksomhet med å realisere:

 • Bedre kundeopplevelser
 • Mer effektiv markedsføring
 • Høyere innovasjonstakt
 • Mer effektive salgsprosesser
 • Bedre kundeservice
 • Økt sikkerhet og personvern
 • Bedre beslutningsunderlag
 • Effektiv og skalerbar drift

Hvordan skaper vi gevinster for våre kunder?

Forprosjekter
Vi gjennomfører forprosjekter hvor vi utarbeider tydelige CRM-målbilder og klare CRM-strategier for investeringen. Dette bidrar til at du investerer riktig og får et godt utgangspunkt for implementering av ny teknologi.

Rådgivning
Vi går inn som forretningsrådgiver og prosjektleder på kundens side i implementeringsprosjekter. Vi har konsulenter med lang erfaring fra implementering av komplekse CRM-løsninger.

Konsulenttjenester
Vi har utviklere og forretningskonsulenter som kan bidra i implementering eller videreutvikling av CRM-løsninger.

Prosjektgjennomføring
Vi implementerer nye løsninger gjennom en smidig implementeringsprosess basert på vår erfaring fra over 100 CRM-prosjekter.

Oppdragsavtaler
Det er i bruksfasen kundene skal realisere gevinstene ved investeringen. Vi tilbyr et kundeteam som jobber med prioriterte prosesser og aktiviteter som skaper ønskede resultater.

Forvaltningstjenester
Vi tilbyr forvaltning av plattformen for å sikre stabil, skalerbar og sikker drift av din digitale plattform. Effektiv forvaltning bidrar også til lavere fremtidige utviklingskostnader.

Våre konsulenter som bidrar til å skape gevinster har kompetanse innen følgende områder:

 • Strategi og forretningsutvikling
 • Løsningsarkitektur
 • Prosjektledelse
 • Utvikling, integrasjon og konfigurasjon
 • Automatisering og kunstig intelligens
 • Sosiale medier
 • Skybasert infrastruktur og drift

Cloud Operate

Skybaserte tjenester drifter seg ikke selv.

Ingen løsninger, tradisjonelle, skybaserte eller hybride løsninger er selvdriftende. I skyen er plattformen driftet av sky-leverandøren, men programvare, lagring, nettverk og sikkerhet m.m. må vedlikeholdes og overvåkes. 

Vi har lang erfaring med å levere både tradisjonel, hybrid og skybasert infrastruktur og tjenester. Aztek Cloud Operate har spisskompetanse på: 

 • Moderne utvikling og drift basert på «devops»-tankegang 
 • Cloud brokering 
 • Automatisert overvåkning av systemer, logger og trusler, data-, kapasitet- og nettverkstjenester 
 • Overvåkning av sikkerhet, identiteter og tilgangskontroll 
 • Oversikt og forutsigbarhet over bruk og kostnader 

Vi tilbyr i samarbeid med Iver AB, et større Nordisk driftsselskap, en moderne,  stabil, fleksibel og trygg driftsplattform som er en forutsetning for stabil og sikker tilgjengeliggjøring av dine tjenester. 

 

aztek_stock_ny

Følg oss på LinkedIn!

Hver uke deler vi nyheter og ledige stillinger.

Følg oss